Voorwaarden

Welke projecten komen in aanmerking?
Projecten met een sociaal, cultureel of maatschappelijk karakter op het gebied van:

 1. Kunst
 2. Cultuur (inclusief behoud van nationaal erfgoed)
 3. Gezondheid
 4. Sport en recreatie
 5. Educatie
 6. Natuur en milieu
 7. Bevordering van spaarzin
 8. Stimulering van wetenschappelijk onderzoek naar het spaargedrag van Nederlandse huishoudens.

Voorwaarden

 1. Uitsluitend verenigingen en stichtingen uit de voormalige gemeenten Borculo, Goor, Lochem en Ruurlo kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning voor een project waarvoor onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Ook rechtspersonen uit de plaatsen Diepenheim, Neede en Markelo zijn daarvoor uitgenodigd.
 2. Wij steunen geen projecten van individuen.
 3. Het moet gaan om projecten met een sociale, culturele of ideële strekking.
 4. De projecten moeten in de voorbereidende fase te zijn.
 5. Projecten moeten een belang voor het merendeel van de bevolking in ons werkgebied hebben.
 6. Het project moet aantoonbaar niet uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd.
 7. Realisatie van projecten c.q. besteding van gelden moeten binnen een jaar na toekenning van financiële ondersteuning plaatsvinden.

Beperkingen

 1. Er mag geen sprake zijn van een commercieel, politiek of religieus doel.
 2. Een aanvraag is projectgebonden en de ondersteuning van het Fonds betreft een bepaalde periode en
  is nooit permanent van karakter.
 3. Projecten met een internationaal karakter komen in de regel niet in aanmerking.
 4. Projecten van de overheid of van overheidsinstellingen komen niet in aanmerking.
 5. Projecten van instellingen die beschikken over vermogens of andere fondsen komen niet in aanmerking
  voor financiële ondersteuning.
 6. Het Fonds heeft recht op restitutie van de toegekende bijdrage in geval er sprake is van onjuiste projectinformatie of het niet volgens de voorwaarden besteden van de verstrekte middelen.

Procedure

 1. De ontvangst van een aanvraag wordt altijd schriftelijk bevestigd.
 2. De besluitvorming over de ondersteuning van een project neemt in beginsel niet meer dan één maand in beslag.
 3. Over de uitslag van de besluitvorming wordt men schriftelijk geïnformeerd.
 4. In alle gevallen is het ter beoordeling van het bestuur van het Fonds om een aanvraag al dan niet te honoreren. Daartegen staat geen beroepsmogelijkheid open.

Aanlevering stukken (*)

 1. Een uitgebreide projectbeschrijving.
 2. Een kostenbegroting.
 3. Een overzicht van andere aangeschreven fondsen en instellingen.
 4. Reeds toegezegde financiële ondersteuning.
 5. Statuten van de rechtspersoon en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 6. Indien beschikbaar dienen ook een recente jaarrekening en een recent jaarverslag onderdeel uit te maken van de aanvraag.
 7. De adresgegevens van twee contactpersonen.
 8. Een accountantsverklaring kan in sommige gevallen worden gevraagd.
 9. Een verzoek via onze website dient altijd vergezeld te gaan van een schriftelijke bevestiging, per post, ondertekend door de twee bevoegde personen, die in de aanvraag worden genoemd.

  * zonder deze stukken of een verklaring waarom deze niet aangeleverd kunnen worden, wordt een aanvraag niet in behandeling genomen.